โรงเรียนบ้านควนรุย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 0 10 5 0 0 138
ร้อยละ 0.00 % 6.54 % 3.27 % 0.00 % 0.00 % 90.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 222 คน
จำนวน(คน) 0 10 5 0 0 207
ร้อยละ 0.00 % 4.50 % 2.25 % 0.00 % 0.00 % 93.24 %

197 : 0 , 10 , 5 , 0 , 0 , 182...0.00 , 5.08 , 2.54 , 0.00 , 0.00 , 92.39 = 15 : 7.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.76%

Powered By www.thaieducation.net