โรงเรียนวัดธงทอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 5
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 19
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 5 2 4 0 0 24
ร้อยละ 14.29 % 5.71 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %

35 : 5 , 2 , 4 , 0 , 0 , 24...14.29 , 5.71 , 11.43 , 0.00 , 0.00 , 68.57 = 11 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net