โรงเรียนวัดโคกคราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 0
ร้อยละ 25.00 % 50.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 24.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 29 คน
จำนวน(คน) 1 4 6 1 0 17
ร้อยละ 3.45 % 13.79 % 20.69 % 3.45 % 0.00 % 58.62 %

29 : 1 , 4 , 6 , 1 , 0 , 17...3.45 , 13.79 , 20.69 , 3.45 , 0.00 , 58.62 = 12 : 41.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 29 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 41.38%

Powered By www.thaieducation.net