โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 2 2 1 0 23
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 3.13 % 0.00 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 0 5 14 3 9 118
ร้อยละ 0.00 % 3.36 % 9.40 % 2.01 % 6.04 % 79.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 4 7 16 4 9 141
ร้อยละ 2.21 % 3.87 % 8.84 % 2.21 % 4.97 % 77.90 %

181 : 4 , 7 , 16 , 4 , 9 , 141...2.21 , 3.87 , 8.84 , 2.21 , 4.97 , 77.90 = 40 : 22.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10%

Powered By www.thaieducation.net