โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 2 2 1 0 23
ร้อยละ 15.15 % 6.06 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
148
จำนวน(คน) 2 5 14 0 12 115
ร้อยละ 1.35 % 3.38 % 9.46 % 0.00 % 8.11 % 77.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 7 7 16 1 12 138
ร้อยละ 3.87 % 3.87 % 8.84 % 0.55 % 6.63 % 76.24 %

181 : 7 , 7 , 16 , 1 , 12 , 138...3.87 , 3.87 , 8.84 , 0.55 , 6.63 , 76.24 = 43 : 23.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 23.76%

Powered By www.thaieducation.net