โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 3 1 0 26
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 9.09 % 3.03 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 7 5 15 1 1 111
ร้อยละ 5.00 % 3.57 % 10.71 % 0.71 % 0.71 % 79.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 10 5 18 2 1 137
ร้อยละ 5.78 % 2.89 % 10.40 % 1.16 % 0.58 % 79.19 %

173 : 10 , 5 , 18 , 2 , 1 , 137...5.78 , 2.89 , 10.40 , 1.16 , 0.58 , 79.19 = 36 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81%

Powered By www.thaieducation.net