โรงเรียนวัดหนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 97.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.77 % 0.00 % 0.00 % 94.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 147
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %

101 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 98...0.00 , 0.00 , 2.97 , 0.00 , 0.00 , 97.03 = 3 : 2.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.92%

Powered By www.thaieducation.net