โรงเรียนวัดหนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 3 6 0 0 72
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.92 % 0.00 % 0.00 % 98.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 0 3 8 0 0 141
ร้อยละ 0.00 % 1.97 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 92.76 %

100 : 0 , 3 , 7 , 0 , 0 , 90...0.00 , 3.00 , 7.00 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 10 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.24%

Powered By www.thaieducation.net