โรงเรียนวัดหนา (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.52 % 4.76 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 0 10 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.20 % 1.22 % 0.00 % 86.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 0 0 10 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.87 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 0 0 22 2 0 132
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.10 % 1.28 % 0.00 % 84.62 %

103 : 0 , 0 , 12 , 2 , 0 , 89...0.00 , 0.00 , 11.65 , 1.94 , 0.00 , 86.41 = 14 : 13.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net