โรงเรียนวัดพระอานนท์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 17
ร้อยละ 13.64 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 1 10 2 0 49
ร้อยละ 4.62 % 1.54 % 15.38 % 3.08 % 0.00 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 6 1 12 2 0 66
ร้อยละ 6.90 % 1.15 % 13.79 % 2.30 % 0.00 % 75.86 %

87 : 6 , 1 , 12 , 2 , 0 , 66...6.90 , 1.15 , 13.79 , 2.30 , 0.00 , 75.86 = 21 : 24.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14%

Powered By www.thaieducation.net