โรงเรียนร่อนพิบูลย์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 5 5 0 5 0 157
ร้อยละ 2.91 % 2.91 % 0.00 % 2.91 % 0.00 % 91.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
218
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 218
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 436 คน
จำนวน(คน) 5 5 0 5 0 421
ร้อยละ 1.15 % 1.15 % 0.00 % 1.15 % 0.00 % 96.56 %

218 : 5 , 5 , 0 , 5 , 0 , 203...2.29 , 2.29 , 0.00 , 2.29 , 0.00 , 93.12 = 15 : 6.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 436 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.44%

Powered By www.thaieducation.net