โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 15 7 11 4 3 50
ร้อยละ 16.67 % 7.78 % 12.22 % 4.44 % 3.33 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 5 2 3 2 5 32
ร้อยละ 10.20 % 4.08 % 6.12 % 4.08 % 10.20 % 65.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 20 9 14 6 8 82
ร้อยละ 14.39 % 6.47 % 10.07 % 4.32 % 5.76 % 58.99 %

90 : 15 , 7 , 11 , 4 , 3 , 50...16.67 , 7.78 , 12.22 , 4.44 , 3.33 , 55.56 = 40 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.01%

Powered By www.thaieducation.net