โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 9
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 8 5 15 6 2 158
ร้อยละ 4.12 % 2.58 % 7.73 % 3.09 % 1.03 % 81.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 2 7 2 0 48
ร้อยละ 7.81 % 3.13 % 10.94 % 3.13 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 15 7 23 8 2 215
ร้อยละ 5.56 % 2.59 % 8.52 % 2.96 % 0.74 % 79.63 %

206 : 10 , 5 , 16 , 6 , 2 , 167...4.85 , 2.43 , 7.77 , 2.91 , 0.97 , 81.07 = 39 : 18.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37%

Powered By www.thaieducation.net