โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 6
ร้อยละ 16.67 % 25.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 10 10 14 10 3 149
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 7.14 % 5.10 % 1.53 % 76.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 3 6 2 0 48
ร้อยละ 7.81 % 4.69 % 9.38 % 3.13 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 17 16 21 12 3 203
ร้อยละ 6.25 % 5.88 % 7.72 % 4.41 % 1.10 % 74.63 %

208 : 12 , 13 , 15 , 10 , 3 , 155...5.77 , 6.25 , 7.21 , 4.81 , 1.44 , 74.52 = 53 : 25.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 25.37%

Powered By www.thaieducation.net