โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 2 4 1 0 0 5
ร้อยละ 16.67 % 33.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 41.67 %
ระดับประถมศึกษา
196
จำนวน(คน) 10 10 14 10 3 149
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 7.14 % 5.10 % 1.53 % 76.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 5 3 7 2 0 47
ร้อยละ 7.81 % 4.69 % 10.94 % 3.13 % 0.00 % 73.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 17 17 22 12 3 201
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 8.09 % 4.41 % 1.10 % 73.90 %

208 : 12 , 14 , 15 , 10 , 3 , 154...5.77 , 6.73 , 7.21 , 4.81 , 1.44 , 74.04 = 54 : 25.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.10%

Powered By www.thaieducation.net