โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 5 2 10 7 17
ร้อยละ 10.87 % 10.87 % 4.35 % 21.74 % 15.22 % 36.96 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 0 25 5 25 43
ร้อยละ 4.85 % 0.00 % 24.27 % 4.85 % 24.27 % 41.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 11 0 9 11 9 14
ร้อยละ 20.37 % 0.00 % 16.67 % 20.37 % 16.67 % 25.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 21 5 36 26 41 74
ร้อยละ 10.34 % 2.46 % 17.73 % 12.81 % 20.20 % 36.45 %

149 : 10 , 5 , 27 , 15 , 32 , 60...6.71 , 3.36 , 18.12 , 10.07 , 21.48 , 40.27 = 89 : 59.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 63.55%

Powered By www.thaieducation.net