โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 2 5 2 32
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 4.35 % 10.87 % 4.35 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 0 25 3 25 47
ร้อยละ 2.91 % 0.00 % 24.27 % 2.91 % 24.27 % 45.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 11 2 11 13 17
ร้อยละ 0.00 % 20.37 % 3.70 % 20.37 % 24.07 % 31.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 8 11 29 19 40 96
ร้อยละ 3.94 % 5.42 % 14.29 % 9.36 % 19.70 % 47.29 %

149 : 8 , 0 , 27 , 8 , 27 , 79...5.37 , 0.00 , 18.12 , 5.37 , 18.12 , 53.02 = 70 : 46.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 52.71%

Powered By www.thaieducation.net