โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 6 5 2 11 7 14
ร้อยละ 13.33 % 11.11 % 4.44 % 24.44 % 15.56 % 31.11 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 9 22 12 31 26
ร้อยละ 2.91 % 8.74 % 21.36 % 11.65 % 30.10 % 25.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 5 0 14 5 14 18
ร้อยละ 8.93 % 0.00 % 25.00 % 8.93 % 25.00 % 32.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 14 14 38 28 52 58
ร้อยละ 6.86 % 6.86 % 18.63 % 13.73 % 25.49 % 28.43 %

148 : 9 , 14 , 24 , 23 , 38 , 40...6.08 , 9.46 , 16.22 , 15.54 , 25.68 , 27.03 = 108 : 72.97
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 146 คน คิดเป็นร้อยละ 71.57%

Powered By www.thaieducation.net