โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 3 5 5 8 23
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 10.87 % 10.87 % 17.39 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 9 25 14 34 14
ร้อยละ 4.95 % 8.91 % 24.75 % 13.86 % 33.66 % 13.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 5 0 14 5 14 16
ร้อยละ 9.26 % 0.00 % 25.93 % 9.26 % 25.93 % 29.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 12 12 44 24 56 53
ร้อยละ 5.97 % 5.97 % 21.89 % 11.94 % 27.86 % 26.37 %

147 : 7 , 12 , 30 , 19 , 42 , 37...4.76 , 8.16 , 20.41 , 12.93 , 28.57 , 25.17 = 110 : 74.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 73.63%

Powered By www.thaieducation.net