โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 3 0 24 0 0 83
ร้อยละ 2.73 % 0.00 % 21.82 % 0.00 % 0.00 % 75.45 %
ระดับประถมศึกษา
358
จำนวน(คน) 26 19 78 10 7 218
ร้อยละ 7.26 % 5.31 % 21.79 % 2.79 % 1.96 % 60.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 468 คน
จำนวน(คน) 29 19 102 10 7 301
ร้อยละ 6.20 % 4.06 % 21.79 % 2.14 % 1.50 % 64.32 %

468 : 29 , 19 , 102 , 10 , 7 , 301...6.20 , 4.06 , 21.79 , 2.14 , 1.50 , 64.32 = 167 : 35.68
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 468 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 167 คน คิดเป็นร้อยละ 35.68%

Powered By www.thaieducation.net