โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
110
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 95
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 26 19 78 6 4 226
ร้อยละ 7.24 % 5.29 % 21.73 % 1.67 % 1.11 % 62.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 469 คน
จำนวน(คน) 26 19 93 6 4 321
ร้อยละ 5.54 % 4.05 % 19.83 % 1.28 % 0.85 % 68.44 %

469 : 26 , 19 , 93 , 6 , 4 , 321...5.54 , 4.05 , 19.83 , 1.28 , 0.85 , 68.44 = 148 : 31.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 469 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 31.56%

Powered By www.thaieducation.net