โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 15 5 9 3 0 76
ร้อยละ 13.89 % 4.63 % 8.33 % 2.78 % 0.00 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
363
จำนวน(คน) 36 30 64 17 0 216
ร้อยละ 9.92 % 8.26 % 17.63 % 4.68 % 0.00 % 59.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 471 คน
จำนวน(คน) 51 35 73 20 0 292
ร้อยละ 10.83 % 7.43 % 15.50 % 4.25 % 0.00 % 62.00 %

471 : 51 , 35 , 73 , 20 , 0 , 292...10.83 , 7.43 , 15.50 , 4.25 , 0.00 , 62.00 = 179 : 38.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 471 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 179 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00%

Powered By www.thaieducation.net