โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 15 6 9 3 0 80
ร้อยละ 13.27 % 5.31 % 7.96 % 2.65 % 0.00 % 70.80 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 37 30 65 17 0 210
ร้อยละ 10.31 % 8.36 % 18.11 % 4.74 % 0.00 % 58.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 472 คน
จำนวน(คน) 52 36 74 20 0 290
ร้อยละ 11.02 % 7.63 % 15.68 % 4.24 % 0.00 % 61.44 %

472 : 52 , 36 , 74 , 20 , 0 , 290...11.02 , 7.63 , 15.68 , 4.24 , 0.00 , 61.44 = 182 : 38.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 472 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 38.56%

Powered By www.thaieducation.net