โรงเรียนวัดเขาน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 19
ร้อยละ 20.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 8 12 11 8 2 39
ร้อยละ 10.00 % 15.00 % 13.75 % 10.00 % 2.50 % 48.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 13 12 11 8 2 58
ร้อยละ 12.50 % 11.54 % 10.58 % 7.69 % 1.92 % 55.77 %

104 : 13 , 12 , 11 , 8 , 2 , 58...12.50 , 11.54 , 10.58 , 7.69 , 1.92 , 55.77 = 46 : 44.23
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23%

Powered By www.thaieducation.net