โรงเรียนวัดเขาน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 17
ร้อยละ 22.73 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 8 12 11 8 2 38
ร้อยละ 10.13 % 15.19 % 13.92 % 10.13 % 2.53 % 48.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 13 12 11 8 2 55
ร้อยละ 12.87 % 11.88 % 10.89 % 7.92 % 1.98 % 54.46 %

101 : 13 , 12 , 11 , 8 , 2 , 55...12.87 , 11.88 , 10.89 , 7.92 , 1.98 , 54.46 = 46 : 45.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 45.54%

Powered By www.thaieducation.net