โรงเรียนวัดเขาน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 19
ร้อยละ 20.83 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 8 12 11 8 2 41
ร้อยละ 9.76 % 14.63 % 13.41 % 9.76 % 2.44 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 13 12 11 8 2 60
ร้อยละ 12.26 % 11.32 % 10.38 % 7.55 % 1.89 % 56.60 %

106 : 13 , 12 , 11 , 8 , 2 , 60...12.26 , 11.32 , 10.38 , 7.55 , 1.89 , 56.60 = 46 : 43.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40%

Powered By www.thaieducation.net