โรงเรียนบ้านด่าน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 4 2 2 20
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 5 5 14 4 3 88
ร้อยละ 4.20 % 4.20 % 11.76 % 3.36 % 2.52 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 153 คน
จำนวน(คน) 8 8 18 6 5 108
ร้อยละ 5.23 % 5.23 % 11.76 % 3.92 % 3.27 % 70.59 %

153 : 8 , 8 , 18 , 6 , 5 , 108...5.23 , 5.23 , 11.76 , 3.92 , 3.27 , 70.59 = 45 : 29.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 153 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41%

Powered By www.thaieducation.net