โรงเรียนบ้านกลอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 10 11 3 6 0 20
ร้อยละ 20.00 % 22.00 % 6.00 % 12.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 10 15 10 0 0 167
ร้อยละ 4.95 % 7.43 % 4.95 % 0.00 % 0.00 % 82.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 20 26 13 6 0 187
ร้อยละ 7.94 % 10.32 % 5.16 % 2.38 % 0.00 % 74.21 %

252 : 20 , 26 , 13 , 6 , 0 , 187...7.94 , 10.32 , 5.16 , 2.38 , 0.00 , 74.21 = 65 : 25.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.79%

Powered By www.thaieducation.net