โรงเรียนบ้านกลอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 7 4 4 1 1 25
ร้อยละ 16.67 % 9.52 % 9.52 % 2.38 % 2.38 % 59.52 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 19 32 37 2 3 116
ร้อยละ 9.09 % 15.31 % 17.70 % 0.96 % 1.44 % 55.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 26 36 41 3 4 141
ร้อยละ 10.36 % 14.34 % 16.33 % 1.20 % 1.59 % 56.18 %

251 : 26 , 36 , 41 , 3 , 4 , 141...10.36 , 14.34 , 16.33 , 1.20 , 1.59 , 56.18 = 110 : 43.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 43.82%

Powered By www.thaieducation.net