โรงเรียนบ้านกลอง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 15 5 2 1 0 19
ร้อยละ 35.71 % 11.90 % 4.76 % 2.38 % 0.00 % 45.24 %
ระดับประถมศึกษา
209
จำนวน(คน) 13 30 25 2 1 138
ร้อยละ 6.22 % 14.35 % 11.96 % 0.96 % 0.48 % 66.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 251 คน
จำนวน(คน) 28 35 27 3 1 157
ร้อยละ 11.16 % 13.94 % 10.76 % 1.20 % 0.40 % 62.55 %

251 : 28 , 35 , 27 , 3 , 1 , 157...11.16 , 13.94 , 10.76 , 1.20 , 0.40 , 62.55 = 94 : 37.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 251 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 37.45%

Powered By www.thaieducation.net