โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
165
จำนวน(คน) 10 14 20 20 0 101
ร้อยละ 6.06 % 8.48 % 12.12 % 12.12 % 0.00 % 61.21 %
ระดับประถมศึกษา
350
จำนวน(คน) 33 15 42 3 0 257
ร้อยละ 9.43 % 4.29 % 12.00 % 0.86 % 0.00 % 73.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 515 คน
จำนวน(คน) 43 29 62 23 0 358
ร้อยละ 8.35 % 5.63 % 12.04 % 4.47 % 0.00 % 69.51 %

515 : 43 , 29 , 62 , 23 , 0 , 358...8.35 , 5.63 , 12.04 , 4.47 , 0.00 , 69.51 = 157 : 30.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 515 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 157 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49%

Powered By www.thaieducation.net