โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
170
จำนวน(คน) 14 14 11 1 0 130
ร้อยละ 8.24 % 8.24 % 6.47 % 0.59 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 29 9 36 2 1 284
ร้อยละ 8.03 % 2.49 % 9.97 % 0.55 % 0.28 % 78.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 531 คน
จำนวน(คน) 43 23 47 3 1 414
ร้อยละ 8.10 % 4.33 % 8.85 % 0.56 % 0.19 % 77.97 %

531 : 43 , 23 , 47 , 3 , 1 , 414...8.10 , 4.33 , 8.85 , 0.56 , 0.19 , 77.97 = 117 : 22.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 531 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 22.03%

Powered By www.thaieducation.net