โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
179
จำนวน(คน) 12 7 29 2 1 128
ร้อยละ 6.70 % 3.91 % 16.20 % 1.12 % 0.56 % 71.51 %
ระดับประถมศึกษา
341
จำนวน(คน) 22 18 71 2 1 227
ร้อยละ 6.45 % 5.28 % 20.82 % 0.59 % 0.29 % 66.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 520 คน
จำนวน(คน) 34 25 100 4 2 355
ร้อยละ 6.54 % 4.81 % 19.23 % 0.77 % 0.38 % 68.27 %

520 : 34 , 25 , 100 , 4 , 2 , 355...6.54 , 4.81 , 19.23 , 0.77 , 0.38 , 68.27 = 165 : 31.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 520 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 165 คน คิดเป็นร้อยละ 31.73%

Powered By www.thaieducation.net