โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
170
จำนวน(คน) 20 29 14 20 15 72
ร้อยละ 11.76 % 17.06 % 8.24 % 11.76 % 8.82 % 42.35 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 22 29 63 22 28 197
ร้อยละ 6.09 % 8.03 % 17.45 % 6.09 % 7.76 % 54.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 531 คน
จำนวน(คน) 42 58 77 42 43 269
ร้อยละ 7.91 % 10.92 % 14.50 % 7.91 % 8.10 % 50.66 %

531 : 42 , 58 , 77 , 42 , 43 , 269...7.91 , 10.92 , 14.50 , 7.91 , 8.10 , 50.66 = 262 : 49.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 531 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 262 คน คิดเป็นร้อยละ 49.34%

Powered By www.thaieducation.net