โรงเรียนสุนทราภิบาล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 2 1 1 3 5
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 7.14 % 7.14 % 21.43 % 35.71 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 2 5 1 7 45
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 8.06 % 1.61 % 11.29 % 72.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 2 10 50
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 7.89 % 2.63 % 13.16 % 65.79 %

76 : 4 , 4 , 6 , 2 , 10 , 50...5.26 , 5.26 , 7.89 , 2.63 , 13.16 , 65.79 = 26 : 34.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21%

Powered By www.thaieducation.net