โรงเรียนวัดปลายสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 5 1 8 0 0 95
ร้อยละ 4.59 % 0.92 % 7.34 % 0.00 % 0.00 % 87.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 4 1 11 0 0 34
ร้อยละ 8.00 % 2.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 9 2 22 0 0 177
ร้อยละ 4.29 % 0.95 % 10.48 % 0.00 % 0.00 % 84.29 %

160 : 5 , 1 , 11 , 0 , 0 , 143...3.13 , 0.63 , 6.88 , 0.00 , 0.00 , 89.38 = 17 : 10.63
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71%

Powered By www.thaieducation.net