โรงเรียนวัดปลายสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 44
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 4.08 % 2.04 % 0.00 % 89.80 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 5 0 10 0 0 92
ร้อยละ 4.67 % 0.00 % 9.35 % 0.00 % 0.00 % 85.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 5 0 13 0 0 33
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 25.49 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 12 0 25 1 0 169
ร้อยละ 5.80 % 0.00 % 12.08 % 0.48 % 0.00 % 81.64 %

156 : 7 , 0 , 12 , 1 , 0 , 136...4.49 , 0.00 , 7.69 , 0.64 , 0.00 , 87.18 = 20 : 12.82
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36%

Powered By www.thaieducation.net