โรงเรียนวัดปลายสระ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 44
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 0.00 % 93.62 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 5 1 6 1 0 96
ร้อยละ 4.59 % 0.92 % 5.50 % 0.92 % 0.00 % 88.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 9 0 0 41
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 80.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 7 1 17 1 0 181
ร้อยละ 3.38 % 0.48 % 8.21 % 0.48 % 0.00 % 87.44 %

156 : 6 , 1 , 8 , 1 , 0 , 140...3.85 , 0.64 , 5.13 , 0.64 , 0.00 , 89.74 = 16 : 10.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.56%

Powered By www.thaieducation.net