โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 2 6 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 2 6 14 0 1 91
ร้อยละ 1.75 % 5.26 % 12.28 % 0.00 % 0.88 % 79.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 52
ร้อยละ 4.92 % 1.64 % 8.20 % 0.00 % 0.00 % 85.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 5 9 25 0 1 191
ร้อยละ 2.16 % 3.90 % 10.82 % 0.00 % 0.43 % 82.68 %

170 : 2 , 8 , 20 , 0 , 1 , 139...1.18 , 4.71 , 11.76 , 0.00 , 0.59 , 81.76 = 31 : 18.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.32%

Powered By www.thaieducation.net