โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 50
ร้อยละ 0.00 % 1.79 % 8.93 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 1 7 9 0 0 97
ร้อยละ 0.88 % 6.14 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 85.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 52
ร้อยละ 4.84 % 1.61 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 232 คน
จำนวน(คน) 4 9 20 0 0 199
ร้อยละ 1.72 % 3.88 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 85.78 %

170 : 1 , 8 , 14 , 0 , 0 , 147...0.59 , 4.71 , 8.24 , 0.00 , 0.00 , 86.47 = 23 : 13.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 232 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 14.22%

Powered By www.thaieducation.net