โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 49
ร้อยละ 3.57 % 1.79 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 3 11 0 0 95
ร้อยละ 2.68 % 2.68 % 9.82 % 0.00 % 0.00 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 49
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 7 5 25 0 0 193
ร้อยละ 3.04 % 2.17 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 83.91 %

168 : 5 , 4 , 15 , 0 , 0 , 144...2.98 , 2.38 , 8.93 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 24 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 16.09%

Powered By www.thaieducation.net