โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 0 3 6 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 5.45 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 1 5 13 1 0 90
ร้อยละ 0.91 % 4.55 % 11.82 % 0.91 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 2 10 0 1 45
ร้อยละ 7.94 % 3.17 % 15.87 % 0.00 % 1.59 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 6 10 29 1 1 181
ร้อยละ 2.63 % 4.39 % 12.72 % 0.44 % 0.44 % 79.39 %

165 : 1 , 8 , 19 , 1 , 0 , 136...0.61 , 4.85 , 11.52 , 0.61 , 0.00 , 82.42 = 29 : 17.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61%

Powered By www.thaieducation.net