โรงเรียนวัดคันธมาลี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 5 1 2 1 0 67
ร้อยละ 6.58 % 1.32 % 2.63 % 1.32 % 0.00 % 88.16 %
ระดับประถมศึกษา
200
จำนวน(คน) 13 5 25 10 0 147
ร้อยละ 6.50 % 2.50 % 12.50 % 5.00 % 0.00 % 73.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 18 6 27 11 0 214
ร้อยละ 6.52 % 2.17 % 9.78 % 3.99 % 0.00 % 77.54 %

276 : 18 , 6 , 27 , 11 , 0 , 214...6.52 , 2.17 , 9.78 , 3.99 , 0.00 , 77.54 = 62 : 22.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46%

Powered By www.thaieducation.net