โรงเรียนวัดคันธมาลี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 69
ร้อยละ 2.63 % 1.32 % 2.63 % 2.63 % 0.00 % 90.79 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 13 2 25 6 0 155
ร้อยละ 6.47 % 1.00 % 12.44 % 2.99 % 0.00 % 77.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 15 3 27 8 0 224
ร้อยละ 5.42 % 1.08 % 9.75 % 2.89 % 0.00 % 80.87 %

277 : 15 , 3 , 27 , 8 , 0 , 224...5.42 , 1.08 , 9.75 , 2.89 , 0.00 , 80.87 = 53 : 19.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 19.13%

Powered By www.thaieducation.net