โรงเรียนวัดคันธมาลี (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 4 2 3 2 4 59
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 4.05 % 2.70 % 5.41 % 79.73 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 20 10 24 19 34 91
ร้อยละ 10.10 % 5.05 % 12.12 % 9.60 % 17.17 % 45.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 24 12 27 21 38 150
ร้อยละ 8.82 % 4.41 % 9.93 % 7.72 % 13.97 % 55.15 %

272 : 24 , 12 , 27 , 21 , 38 , 150...8.82 , 4.41 , 9.93 , 7.72 , 13.97 , 55.15 = 122 : 44.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85%

Powered By www.thaieducation.net