โรงเรียนบ้านหนองมาก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
16
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 22 คน
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 16
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %

22 : 1 , 3 , 2 , 0 , 0 , 16...4.55 , 13.64 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 72.73 = 6 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 22 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net