โรงเรียนวัดควนเกย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 3 1 3 1 0 31
ร้อยละ 7.69 % 2.56 % 7.69 % 2.56 % 0.00 % 79.49 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 1 16 0 0 64
ร้อยละ 6.90 % 1.15 % 18.39 % 0.00 % 0.00 % 73.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 9 2 19 1 0 95
ร้อยละ 7.14 % 1.59 % 15.08 % 0.79 % 0.00 % 75.40 %

126 : 9 , 2 , 19 , 1 , 0 , 95...7.14 , 1.59 , 15.08 , 0.79 , 0.00 , 75.40 = 31 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60%

Powered By www.thaieducation.net