โรงเรียนวัดเทพมงคล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 4 3 3 7 3 27
ร้อยละ 8.51 % 6.38 % 6.38 % 14.89 % 6.38 % 57.45 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 8 18 13 15 54
ร้อยละ 4.42 % 7.08 % 15.93 % 11.50 % 13.27 % 47.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 9 11 21 20 18 81
ร้อยละ 5.63 % 6.88 % 13.13 % 12.50 % 11.25 % 50.63 %

160 : 9 , 11 , 21 , 20 , 18 , 81...5.63 , 6.88 , 13.13 , 12.50 , 11.25 , 50.63 = 79 : 49.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 49.38%

Powered By www.thaieducation.net