โรงเรียนวัดเทพมงคล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 1 2 1 1 36
ร้อยละ 12.77 % 2.13 % 4.26 % 2.13 % 2.13 % 76.60 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 9 13 4 9 74
ร้อยละ 3.54 % 7.96 % 11.50 % 3.54 % 7.96 % 65.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 10 10 15 5 10 110
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 6.25 % 68.75 %

160 : 10 , 10 , 15 , 5 , 10 , 110...6.25 , 6.25 , 9.38 , 3.13 , 6.25 , 68.75 = 50 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net