โรงเรียนวัดเทพมงคล (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 6 13 4 7 10
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 30.95 % 9.52 % 16.67 % 23.81 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 17 20 8 3 50
ร้อยละ 8.41 % 15.89 % 18.69 % 7.48 % 2.80 % 46.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 11 23 33 12 10 60
ร้อยละ 7.38 % 15.44 % 22.15 % 8.05 % 6.71 % 40.27 %

149 : 11 , 23 , 33 , 12 , 10 , 60...7.38 , 15.44 , 22.15 , 8.05 , 6.71 , 40.27 = 89 : 59.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 59.73%

Powered By www.thaieducation.net